Lietošanas noteikumi

1. Piekrišana noteikumiem

Izmantojot "IrTe.lv" tīmekļa vietni un pakalpojumus ("Pakalpojums"), ko nodrošina eLapa SIA (Reģ.nr. LV40003671284) – Pakalpojuma sniedzējs, jūs piekrītat ievērot šādas prasības un nosacījumus ("Pakalpojuma sniegšanas noteikumi").

Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā brīdī mainīt Pakalpojuma sniegšanas noteikumus. Izmaiņas nebūs piemērojamas ar atpakaļejošu datumu un stāsies spēkā ne ātrāk kā 14 (četrpadsmit dienas) pēc to publicēšanas. Taču izmaiņas, kas attiecas uz jaunām Pakalpojuma funkcijām, vai juridisku iemeslu dēļ veiktās izmaiņas stāsies spēkā uzreiz. Jūs apzināties un piekrītat, ka esat atbildīgs par šīs vietnes un Pakalpojuma sniegšanas noteikumu periodisku pārskatīšanu un iepazīšanos ar izdarītajiem grozījumiem. Pakalpojuma lietošanas turpināšana pēc šādu grozījumu izdarīšanas norāda uz to, ka piekrītat šīm izmaiņām. Jebkādu zemāk uzskaitīto nosacījumu pārkāpšanas rezultātā jūsu konts var tikt dzēsts.

2. Konta izmantošanas nosacījumi

Lai lietotu Pakalpojumu:

3. Aizliegtais saturs un neatļauta rīcība

Pakalpojumu nav atļauts izmantot šāda satura publicēšanai vai izplatīšanai:

Jūs apņematies:

4. Privātums un datu aizsardzība

IrTe.lv privātuma politikā ir izskaidrots, kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem un aizsargājam konfidencialitāti, kad izmantojat mūsu Pakalpojumu. Lietojot mūsu Pakalpojumu, jūs piekrītat, ka IrTe.lv var izmantot šos datus saskaņā ar mūsu privātuma politiku.

5. Maksājumi un maksas

IrTe.lv un maksājoša klienta līgumattiecības nosaka IrTe.lv distances līgums.

6. Konta slēgšana

Savu kontu varat slēgt tiešsaistē no sava IrTe.lv konta kontroles paneļa. Konta slēgšanas pieprasījumi, kas saņemti pa telefonu, e-pastu, faksu vai savādāk netiek pieņemti;

Ja pārtraucat Pakalpojumu pirms tekošā apmaksātā perioda beigām, vietnes konta darbība tiek pārtraukta nekavējoties un turpmāki maksājumi vairs netiek ieturēti. Iepriekš veiktie maksājumi netiek atgriezti;

IrTe.lv pēc saviem ieskatiem jebkāda iemesla dēļ ir tiesīgs apturēt vai dzēst kontu bez iepriekšēja brīdinājuma. Šādas Pakalpojuma pārtraukšanas rezultātā notiek konta dezaktivēšana vai dzēšana, vai tiek liegta piekļuve kontam.

IrTe.lv nav atbildīgs par jūsu un jūsu apmeklētāju ievietotā satura uzglabāšanu, uzturēšanu un kopiju izsniegšanu.

7. Pakalpojuma un cenu izmaiņas

IrTe.lv patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt, īslaicīgi vai pilnībā pārtraukt Pakalpojuma (vai jebkādas tā daļas) sniegšanu.

Visu Pakalpojumu cenas, ieskaitot, bet ne tikai Pakalpojuma ikmēneša abonēšanas plāna maksu var tikt mainītas, bez iepriekšēja brīdinājuma. Šādas izmaiņas stājas spēkā tiklīdz tās tiek publicētas IrTe.lv tīmekļa vietnē, taču tās neattiecas uz jau apmaksātiem Pakalpojuma periodiem.

IrTe.lv nav atbildīgs jūsu vai trešo personu priekšā par pakalpojuma izmaiņām, cenas izmaiņām, Pakalpojuma apturēšanu vai pārtraukšanu.

Ja pārtrauksim Pakalpojuma sniegšanu, situācijās, kad tas būs iespējams, laicīgi informēsim jūs par šādu rīcību un sniegsim iespēju saglabāt informāciju no Pakalpojuma.

8. Saistību atruna

Tikai jūs esat atbildīgs par Pakalpojuma izmantošanu; Pakalpojums tiek piedāvāts "tāds, kā ir" un "tāds, kāds pieejams";

IrTe.lv negarantē, ka:

a) Pakalpojums atbildīs jūsu specifiskajām prasībām;

b) Pakalpojums būs nepārtraukts, savlaicīgs, drošs un bez kļūdām;

c) rezultāts, kas iegūts Pakalpojuma izmantošanas rezultātā, būs precīzs vai uzticams;

d) jebkādu produktu, pakalpojumu, informācijas vai citu materiālu, ko esat iegādājies caur Pakalpojumu, kvalitāte atbildīs jūsu gaidītajai;

e) jebkādas Pakalpojuma kļūdas tiks izlabotas.

Jūs skaidri saprotat un piekrītat, ka IrTe.lv nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, speciāliem vai izrietošiem zaudējumiem, ieskaitot, bet ne tikai peļņas negūšanu, reputācijas, lietošanas, datu vai cita veida netaustāmu vērtību zudumus (pat ja IrTe.lv ir informēts par šāda kaitējuma rašanās iespēju), kas radušies:

a) no pakalpojuma lietošanas vai nespējas lietot pakalpojumu;

b) no aizstājošo preču un pakalpojumu iegādes izmaksām, kas radušās no jebkādu preču, datu vai pakalpojumu iegādes vai saņemšanas, vai saņemtajiem paziņojumiem, vai transakcijām, kas notikušas caur Pakalpojumu vai ar tā starpniecību;

c) no nesankcionētas pieejas vai jūsu pārraižu vai datu izmainīšanas;

d) no Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto trešo personu paziņojumiem vai rīcības;

e) saistībā ar jebkādiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar Pakalpojumu.

Ja tas nav pretrunā ar likumu, IrTe.lv un tā piegādātāju un izplatītāju kopējā atbildība par jebkādām prasībām saistībā ar šiem noteikumiem, tostarp attiecībā uz jebkādām netiešām garantijām, ir ierobežota ar summu, kuru jūs mums samaksājāt par šo Pakalpojuma izmantošanu.

Dažās valstīs jums kā patērētājam varētu būt likumīgas tiesības. Ja Pakalpojumus lietojat personīgiem nolūkiem, nekas no šajos Pakalpojuma sniegšanas noteikumos minētā neierobežo neviena patērētāja likumīgās tiesības, kas nedrīkst tikt atsauktas ar līgumu.

9. Aizsardzība un zaudējumu atlīdzināšana

Jūs piekrītat aizsargāt un atbrīvot IrTe.lv un tā amatpersonas, pārstāvjus un darbiniekus no jebkādas prasības, tiesas prāvas vai prasības tiesā, kas rodas Pakalpojumu izmantošanas vai šo noteikumu pārkāpuma dēļ vai saistībā ar tiem, tostarp no jebkādām radītām saistībām vai zaudējumiem, kas rodas prasību, zaudējumu, bojājumu, tiesas prāvu, tiesas spriedumu, tiesāšanās izmaksu vai advokātu honorāru dēļ.

Jūs piekrītat atlīdzināt IrTe.lv jebkādus zaudējumus, kas tam radušies jūsu darbības vai bezdarbības rezultātā, saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu vai Pakalpojuma izmantošanas noteikumu neievērošanu.

10. Saistību nodošana

Bez IrTe.lv iepriekšējas rakstveida piekrišanas jūs nevarat nodot tālāk (saskaņā ar likumu vai kā savādāk) ne pakalpojuma lietošanas saistības, ne kādas citas tiesības, intereses vai pienākumus. Ņemot vērā iepriekš minēto, Pakalpojuma sniegšanas saistības ir saistošas, pārmantojamas par labu un izpildāmas Pusēm un to attiecīgajiem tiesību pārņēmējiem un mantiniekiem.

11. Citi noteikumi

Visas operācijas ar domēna vārdiem notiek saskaņā ar domēna vārdu politiku;

IrTe.lv patur tiesības atteikties sniegt Pakalpojumu jebkurai personai jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ;

Ja tiks noskaidrots, ka nav izpildāms kāds konkrēts noteikums, tas neietekmēs pārējos noteikumus;

Jebkas, kas nav izsmeļoši atrunāts Pakalpojuma sniegšanas noteikumos, ir interpretējams tikai un vienīgi pēc IrTe.lv ieskatiem.